พระพุทธศาสนาอยู่ในมือ “พุทธบริษัท”

โดย: พระอาจารย์จุมพล ปุญฺญพโล (ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักเผยแผ่)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *